Obchodní podmínky winelink.cz | Vinotéka winelink.cz

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží zakoupené v našem obchodě prostřednictvím e-shopu www.winelink.cz.

Prodávající je obchodní společnost WineCorp a.s., se sídlem Košická 63/30, 120 00 Praha 7, IČ: 027 89 523, DIČ: CZ 027 89 523, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, 19673

Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo převzetím od přepravce souhlasí s tímto obchodním a reklamačním řádem.

Obchodní a reklamační řád je dostupný na internetovém portálu www.winelink.cz.

Obchodní podmínky

Dodací lhůty

Zboží, které je skladem, vám v případě jeho zaslání na dobírku nebo online platby dodáme do 4 – 5 pracovních dnů (od potvrzení objednávky) na jakoukoliv adresu v ČR. Pro Prahu a okolí zboží dodáme do 1-2 pracovních dnů. Zboží, které skladem není, expedujeme obvykle do 7 pracovních dnů, nebo podle dostupnosti u dodavatele. V případě osobního odběru je zboží připraveno do 1-2 pracovních dnů (od telefonického potvrzení objednávky).

Způsoby platby a dodání zboží

Na dobírku
Zboží vám bude zasláno Českou Poštou nebo kurýrní službou, jejíž řidič vám balíček se zbožím předá do vlastních rukou následující pracovní den po odeslání, v době mezi 8.00 až 18.00 hod.

Vzhledem k tomu, že s penězi manipuluje třetí strana (kurýrní společnost), je dobírka jako služba zpoplatněna částkou 15 Kč s DPH.

Při volbě dopravy Winelink STANDARD je cena za doručení 150 Kč s DPH, Winelink Express 300 Kč s DPH a doručení Winelink Exclusive (pouze v Praze a okolí) 300 Kč s DPH.

Bankovním převodem
Pro platbu bankovním převodem použijte variabilní symbol, který je součástí emailu Potvrzení objednávkyod. Částku, prosím, převeďte na náš účet číslo 264 622 081/0300, vedený u CŠOB, a.s.

Přijetí platby za zboží vám potvrdíme e-mailem a zboží, které je skladem, budeme expedovat do 4 pracovních dnů po přijetí platby na náš bankovní účet.

Platební kartou
Pokud zvolíte platbu platební kartou (online) či jinými platebními metodami (PayPal), je objednávka ihned přijata ke zpracování (a nemusíte tudíž čekat jako při bankovním převodu, než se peníze připíší na náš účet).

Osobní odběr
V případě zvolení osobního odběru je zboží připraveno k vyzvednutí obvykle do 1-2 pracovních dnů-vždy bude upřesněno (od potvrzení objednávky) na naší adrese Záhřebská 29, Praha 2, 120 00. Vždy je nutné dohodnout přibližný čas vyzvednutí.

Při volbě osobního odběru je možno platit v hotovosti nebo jakoukoliv jinou platební metodou (předem). Osobní vyzvednutí zboží je zdarma.

Internetová objednávka

Po vytvoření (odeslání) objednávky obdržíte e-mail, který vaši objednávku shrne.

Platnost cen

Ceny zboží jsou pravidelně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání. Ceny většiny zboží jsou závislé na vývoji kurzu koruny, a z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo na jejich změnu, vč. změny dodatečné, po přijetí objednávky. Ke změně ceny u přijaté objednávky může dojít i v případě, kdy nezávisle na naší vůli dojde ke změně prodejní ceny objednaného zboží, zejména změnou v ceníku vydaného dovozcem.

Zálohy na zboží

U specifického zboží, které je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha v obvyklé výši 30 % z prodejní ceny zboží. O podrobnostech budete při objednání informováni našimi zaměstnanci.

Akční nabídky

Sekce akční nabídky zahrnuje zboží v akci napříč všemi kategoriemi. Jedná se o největší slevy a nejzajímavější akce na námi nabízené zboží. Tyto ceny platí do odvolání nebo do vyčerpání zásob. V případě výměny zboží si vyhrazujeme právo dodat nejbližší podobný produkt z naší nabídky, pokud u zvoleného produktu dojde k vyčerpání zásob.

Daňový doklad

Je vždy součástí zásilky. (Je možno si vyžádat nevkládání tohoto dokladu – zejména při obdarování.)

Reklamační podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího (nebo dopravní společnost) o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě odběrového místa prodávajícího:

  • winelink.cz, Záhřebská 29, Praha 2, 120 00, tel.: 775 691 887, nebo e-mailem na info@winelink.cz.

Při reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, nebo kopii prodejního dokladu (účtenky).

V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu – v případě doručení zboží dopravcem – kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky a ani při náležité prohlídce nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří pracovních dnů od převzetí zboží.

Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn, a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).

Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

Vyřízení reklamace

Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou – na náklady kupujícího – na adresu reklamačního oddělení prodejce musí být zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jím uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

  • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo
  • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo
  • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

Storno objednávky

Objednávku můžete stornovat telefonicky na čísle +420 775 691 887, případně e-mailem info@winelink.cz do chvíle, než s vámi naši operátoři naplánují dopravu zboží k vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na svou kontaktní e-mailovou adresu po úspěšném vytvoření objednávky, nebo ve vašem uživatelském účtu po přihlášení.

Storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e mail, telefon). Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční a ve 100% stavu, v původních obalech, které nebyly jakkoli násilně otevřeny. Kupující je povinen oznámit vrácení zboží prodávajícímu předem s uvedením č. faktury, na jejímž základě bylo zboží zakoupeno. Kontakty pro vrácení zboží a komunikaci jsou uvedeny v závěru podmínek.

V případě navrácení zboží dodaného formou zásilky jsou odpovídající finanční prostředky vraceny výhradně bezhotovostním převodem.

V souladu s ustanovením občanského zákoníku §53 odst. 10 vracíme finance nejpozději do 30 dnů od podání oprávněného požadavku. Z prodejní částky máme právo odečíst náklady spojené s navrácením zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena nebo podmínky dodavatele zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, který je také kupující povinen sdělit.

Možnost odstoupení od smlouvy se dále nevztahuje:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na zboží zakoupené za účelem dalšího prodeje.

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok, je možno zboží vrátit po předchozí dohodě s vedoucím pobočky (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny). Kupujícímu je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 10 % z prodejní ceny zboží. V případě, že kupující žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 5 % z prodejní ceny.

Na vrácení zboží ve 100% stavu, které bylo zakoupeno osobně, nevzniká kupujícímu žádný nárok.

Adresa pro osobní vracení zboží:

  • winelink.cz, Záhřebská 29, Praha 2, 120 00, tel.: 775 691 887

Adresa pro vrácení zboží formou zásilky:

  • winelink.cz, Záhřebská 29, Praha 2, 120 00, tel.: 775 691 887

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to – podle požadavku kupujícího – buď výměnou věci, nebo její opravou.

Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro kterou platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2014. Změny obchodního a reklamačního řádu vyhrazeny.

Kupující zároveň prohlašuje a stvrzuje, že zajistí odběr zboží tak, aby přebírající osobou byla vždy osoba starší 18-ti let a to v případě jak osobního odběru na místě tomu určeném, tak při dodávce zboží kurýrní službou na jakékoliv adrese a místě na území celé ČR.